Povratak na vrh
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dječji vrtić Ivankovo

Radno vrijeme

Ponedjeljak - subota
06:00 - 16:00

Privremena rang lista upisane i neupisane djece

Poštovani roditelji!

Temeljem Pravilnika o upisu.. ( koji će biti u nastavku teksta) Povjerenstvo za upis i Upravno vijeće na 18 sjednici, 2.7.2019. donijelo je odluku o PRIVREMENOJ RANG LISTI UPISANE I NEUPISANE DJECE ZA  iduću pedagošku godinu. Za sve upite stojimo na raspolaganju.

 

 

IZRAVAN UPIS PREDŠKOLCI:

 1. L. H.                     10.5.2013.
 2. V. Ž.                       31.5.2013.
 3. E. P.                       7.10.2013.
 4. M. M.                   30.1.2014.
 5. M. J.                     14.10.2013.
 6. M. P.                     28.10.2013.
 7. E. Š.                       7.10.2013.
 8. P. C.                      22.3.2014.
 9. M. M.                   11.1.2014.
 10. S. M.                     2.12.2013.
 1. T. K.                      7.10.2013.

 

UPISANI:

 1. I. K.                                       5.3.2016.
 2. M. M.                                  16.12.2016.        
 3. D. R. S                                  13.3.2017.
 4. L. S.                                       25.8.2017.
 5. M. D.                                   23.8.2017.
 6. P. R.                                       11.12.2016.        
 7. I. K                                         5.12.2016.
 8. P. M.                                     18.11.2015.
 1. N. K.                                     21.11.2014.

 

NISU UPISANI:

 1. Š. R.                                       23.5.2017.
 2. H. Š.                                      31.7.2017.
 3. T. P.                                       6.5.2016.
 4. M. J.                                     5.5.2017.
 5. P. C.                                      27.7.2014.
 6. F. P.                                       23.2.2017.
 7. E. M.                                     18.7.2016.
 8. M. V.                                    18.11.2016.
 9. L. F.                                       14.11.2016.
 10. J. P.                                       8.5.2017.
 11. E. J.                                       23.9.2016.
 12. M. Š.                                     4.11.2016.
 13. F. Ž.                                       20.8.2016.
 14. N. M.                                    19.6.2017.
 15. D. N.                                     26.1.2017.
 16. A. K.                                      15.12.2016.
 17. D. B.                                      11.1.2017.
 18. S. S.                                       13.9.2015.
 19. N. B.                                      2.8.2017.
 20. A. S.                                      2.7.2017.
 21. M. J.                                      5.3.2016.
 22. I. Š.                                        12.5.2016.
 23. L. Š.                                      21.8.2016.
 24. T. K.                                       14.5.2016.
 25. E. K.                                       9.8.2017.
 1. L. T.                                       18.2.2017.
 2. I. K.                                        23.6.2016.

NEMAJU 2 GODINE:

 1. T. D.                                      14.9.2017.
 2. K. K.                                      12.9.2017.
 3. I. M.                                      25.9.2017.
 4. T. K.                                      10.12.2017.
 5. P. Ž.                                       22.9.2017.
 6. D. Š.                                      23.1.2018.
 7. Š. B.                                     9.1.2018.
 8. B. S.                                      16.1.2018.

 

 

OPĆINA IVANKOVO

DJEČJI VRTIĆ IVANKOVO

Upravno vijeće

 

KLASA: 601-07/18-01/6

URBROJ: 2188/03-JT-1-18-1

 

 

PRAVILNIK O UPISU DJECE I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA KORISNIKA USLUGA

 

 

Ivankovo, svibanj 2018.

 

OPĆINA IVANKOVO

DJEČJI VRTIĆ IVANKOVO

Upravno vijeće

 

KLASA: 601-07/18-01/6

URBROJ: 2188/03-JT-1-18-1

Ivankovo, 16. svibnja 2018.

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine broj 94./13.) i članka 30. i 31. Statuta Dječjeg vrtića Ivankovo, Upravno vijeće na 7. sjednici održanoj 16. svibnja 2018. donosi

 

 

PRAVILNIK O UPISU DJECE

I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA KORISNIKA USLUGA

 

 

UVODNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Pravilnikom uređuje se način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Ivankovo (u daljnjem tekstu: Vrtić) i postupak upisa u Vrtić.

 

Članak 2.

 

U Vrtić upisuju se djeca koja do početka pedagoške godine navršavaju 2 godinu života pa do polaska u osnovnu školu. 

 

Djeca mlađa od 2 godine primat će se u Vrtić kada se za to osiguraju potrebni uvjeti.

U novu pedagošku godinu upisuje se onoliko djece koliko se u tekućoj godini ispisuje iz Vrtića, radi polaska u osnovnu školu ili iz drugih razloga, odnosno do popune postojećih kapaciteta Vrtića sukladno važećim pedagoškim standardima.

 

Veći broj djece, od broja utvrđenog prema mjerilima iz stavka 2. ovoga članka, bit će upisan jedino uz suglasnost osnivača (Općinsko vijeće) te ako je osnivač prethodno osigurao uvjete za prihvat većeg broja djece.

 

Članak 3.

 

Odgojiteljsko vijeće Vrtića sukladno prostornim mogućnostima i Državnom pedagoškom standardu odlučuje uz suglasnost Upravnog vijeća i osnivača o upisu djece u pedagošku godinu koja traje od 1. rujna tekuće godine do 31. kolovoza slijedeće godine.

 

Članak 4.

 

Djeca koja već pohađaju Vrtić u novu pedagošku godinu prelaze bez popunjavanja bilo kakve dodatne dokumentacije.

 

MJERILA I POSTUPCI ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU U VRTIĆ

 

Članak 5.

 

Prednost pri upisu ostvaruju djeca prema broju bodova određenih Odlukom o načinima  ostvarivanja prednosti pri upisu djece koju donosi osnivač Vrtića za svaku pedagošku godinu.

 

Ako se sva prijavljena djeca mogu upisati neće se primjenjivati kriteriji za ostvarivanje prednosti.

 

Članak 6.

 

S obzirom da je osnivač Vrtića Općina Ivankovo, prednost pri upisu imaju djeca  s područja Općine Ivankovo.

 

Mjerila i postupci za ostvarivanje prednosti pri upisu djece u redovne programe u skladu s

člankom 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 94./13.) su:

 •  djeca roditelja žrtve ili invalida domovinskog rata
 •  djeca iz obitelji s troje ili više djece
 •  djeca zaposlenih roditelja
 •  djeca s teškoćama u razvoju
 •  djeca samohranih roditelja i djeca  u udomiteljskim obiteljima
 •  djeca u godini prije polaska u osnovnu školu
 •  djeca roditelja koja primaju doplatak  za djecu.

 

Članak 7.

 

Predlaže se bodovni kriterij prema slijedećem modelu:

 •  za dijete invalida Domovinskog rata – izravan upis bez obzira na ostale prednosti.

Za ostvarivanje ove prednosti potrebno je dostaviti presliku odgovarajućeg rješenja nadležne ustanove.

 •  za broj djece iz obitelji – vrednuje se svako dijete u obitelji po 1 bod
 •  djeca zaposlenih roditelja – vrednuju se s 3 boda za svakog zaposlenog roditelja ili s 3 boda za jednog zaposlenog roditelja.

Za ostvarivanje ove prednosti dostavlja se potvrda o zaposlenju.

 •  djeca s teškoćama u razvoju
 •  djeca samohranih roditelja i djeca uzeta na uzdržavanje – vrednuju se s 5 bodova.

Uz presliku potvrde da je roditelj samohran (smrt roditelja ili neutvrđeno očinstvo) i  potvrda o posvojenju ili udomiteljstvu.

 •  djeca u godini prije polaska u osnovnu školu – upisuju se izravno, bez obzira na bodovni prag.
 •  djeca roditelja koja primaju dječji doplatak – vrednuju se s 1 bodom. Potrebno je dostaviti presliku rješenja o dječjem doplatku.

 

Članak 8.

 

Na osnovu navedenih kriterija za svako dijete utvrđuje se broj bodova koji služi za utvrđivanje mjesta na ljestvici poretka ako se prilikom upisa prijavi više djece od planiranog.

 

Ako se na ljestvici poretka nađe više djece s istim brojem bodova od planiranog broja za upis

primit će se prvenstveno dijete u godini prije škole ili, ukoliko je mlađe, ono oba zaposlena

roditelja koji imaju manji prihod po članu obitelji, što dokazuju potvrdama o dohotku i imovini.

 

Članak 9.

 

Nakon utvrđivanja konačne liste rezultata tijekom godine ne objavljuje se novi oglas za upis djece u Vrtić već se djeca primaju na temelju novo podnesenih zahtjeva, na način da se stavljaju na kraj liste čekanja prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva za upis.

Članak 10.

 

Prije uključivanja djeteta u odgojnu skupinu roditelj/skrbnik je obvezan: dostaviti Vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta obaviti, uz prisutnost djeteta, inicijalni intervju ili razgovor, potpisati izjavu o ovlaštenim osobama koje mogu dovoditi i odvoditi dijete iz Vrtića, potpisati s Vrtićom Ugovor o međusobnim pravima i obvezama davatelja i korisnika usluga.

 

Dijete ne može početi pohađati Vrtić dok nisu ispunjene sve naprijed navedene obveze.

Dijete također ne može početi pohađati Vrtić ukoliko roditelji nisu podmirili ranija dugovanja po osnovu korištenja usluga Vrtića.

 

Članak 11.

 

Djeca se upisuju u Vrtić i raspoređuju u odgojne skupine prema mjerilima utvrđenim  Državnim pedagoškim standardom.

 

Članak 12.

 

Svake godine, najkasnije do 31. svibnja, na oglasnoj ploči Vrtića, javnim oglasnim pločama za građanstvo te za Vrtić najpovoljnijim sredstvima javnog priopćavanja, Vrtić objavljuje oglas za upis djece u novu pedagošku godinu.

Oglas mora sadržavati sve potrebne upute za roditelje, a obvezno:

 •  rok za podnošenje zahtjeva i mjesto podnošenja zahtjeva
 •  naznaku osnovne i dodatne dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev
 •  vrstu programa za koje se vrši upis djece
 •  rok i mjesto objave rezultata upisa
 •  način ostvarivanja i zaštite prava učesnika u postupku upisa.

 

Članak 13.

 

Dijete iznimno može pohađati Vrtić kraće vrijeme od vremena koje je utvrđeno za pojedini  program, samo kada je to u interesu zdravlja djeteta o čemu na temelju stručnog mišljenja odlučuju ravnatelj i stručni suradnik.

 

 UPISNO POVJERENSTVO

 

Članak 14.

 

Odluku o upisu djece u Vrtić donosi Upravno vijeće na prijedlog Povjerenstva za upis u sastavu:

1. svi odgojitelji

2. vanjski suradnik, viša medicinska sestra (po potrebi)

3. predstavnik osnivača.

Članak 15.

 

Povjerenstvo donosi odluku većinom glasova od ukupnog broja članova Povjerenstva.

O radu Povjerenstva vodi se zapisnik.

 

Povjerenstvo je dužno najkasnije za 7 dana po zaključenju roka za podnošenje prijava za upis podnijeti ravnatelju izvješće o rezultatima upisa.

 

Članak 16.

 

Na temelju izvješća Povjerenstva za upis ravnatelj Vrtića podnosi izvješće o rezultatima upisa Upravnom vijeću u roku od 15 dana, nakon odluke Povjerenstva.

 

Upravno vijeće donosi Odluku o upisima za tekuću pedagošku godinu.

 

Rezultati upisa kao i lista čekanja sa imenima djece koja nisu ostvarila pravo upisa objavljuje se na oglasnoj ploči Vrtića.

 

POSTUPAK UPISA

Članak 17.

 

Prijave za upis dostavljaju se  do 15. lipnja tekuće godine.

 

Članak 18.

 

Obavijest o upisu u Vrtić objavljuje se putem oglasne ploče u Vrtiću i telefonskih obavijesti.

 

Obavijest o upisu sadrži mjesto i vrijeme upisa, rok za podnošenje prijava, potrebne dokumente koji se prilažu, mjerila za ostvarivanje prednosti pri upisu, datum objave rezultata upisa.

 

Članak 19.

 

Roditelj je kod prijavljivanja djeteta za upis obavezan dostaviti :

- prijavu za upis

- presliku rodnog lista djeteta

- presliku osobne iskaznice roditelja ili potvrda o prijavljenom boravištu

- presliku dokumenta da je dijete roditelja žrtve ili invalida domovinskog rata

- presliku zdravstvene ustanove o smetnjama u razvoju djeteta

- potvrdu o zaposlenju roditelja

- presliku dokumenta o rastavi braka ili smrti roditelja

- presliku rješenja o dječjem doplatku

- suglasnost lokalne jedinice o sufinanciranju za dijete iz druge lokalne jedinice.

 

Članak 20.

 

Roditelj je dužan prijavu za upis i sve potrebne dokumente predati u upisnom roku.

Protekom roka pristigle prijave za upis su nepravovremene i neće se uzimati u postupak.

 

Članak 21.

 

Protiv odluke Povjerenstva za upis roditelj ima pravo žalbe Upravnom vijeću Vrtića u roku od 8 dana od dana objave rezultata upisa na oglasnoj ploči Vrtića.

 

Članak 22.

 

Upravno vijeće rješava o žalbi najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka žalbe.

 

Upravno vijeće odbacuje žalbu ako je nepravovremena ili je podnijeta od neovlaštene osobe.

 

Upravno vijeće može žalbu odbiti kao neosnovanu ili je uvažiti na način da se žaliteljevom

djetetu odredi novi broj bodova na temelju kojih će se odrediti odgovarajuće mjesto na bodovnoj listi.

Članak 23.

 

Djeca koja nisu ostvarila pravo upisa u upisnom roku, mogu se upisati u Vrtić tijekom godine ukoliko postoji slobodno mjesto u pojedinoj odgojnoj skupini i to prema redoslijedu utvrđenom na listi čekanja.

 

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka mogu se upisati djeca i mimo redoslijeda na listi čekanja ako se radi o izuzetnim slučajevima koji se nisu mogli predvidjeti (zdravstveno stanje djeteta, smrt roditelja ili skrbnika, teška bolest roditelja ili skrbnika, napuštanje djeteta, iznenadno zasnivanje radnog odnosa i druge okolnosti) o čemu odlučuje ravnatelj.

 

Članak 24.

 

U Vrtić mogu se primiti djeca sa područja drugih lokalnih samouprava samo ako ima dovoljno slobodnih mjesta u odgojnim skupinama. Roditelji moraju dostaviti suglasnost lokalne jedinice o sufinanciranju za dijete iz druge lokalne jedinice. Ukoliko tu suglasnost ne dostave plaćaju punu ekonomsku cijenu Vrtića. Odluku o upisima te djece donosi ravnatelj.

 

Članak 25.

 

Djeca upisana po oglasu započinju ostvarivati programe Vrtića od 1. rujna tekuće godine, odnosno u tijeku godine, ako se tad upisuju.

 

Ukoliko za to postoje opravdani razlozi i novoupisanoj djeci omogućit će se da otpočnu s pohađanjem Vrtića prije početka nove pedagoške godine.

 

Odluku o polasku novoupisane djece u Vrtić prije početka nove pedagoške godine donosi ravnatelj/ica na zahtjev roditelja ili skrbnika djeteta, ukoliko ocijeni da su takvi zahtjevi opravdani i da u Vrtiću postoje uvjeti za prijevremeni prihvat djece.

Članak 26.

 

Prilikom prelaska djeteta u drugu predškolsku ustanovu, djetetu se izdaje potvrda u koju se unose podaci o reguliranim međusobnim pravima i obvezama.

 

Vrtić u pravilu ne može primiti dijete bez potvrde iz koje je vidljivo da je korisnik usluga uredno podmirio svoje obveze u predškolskoj ustanovi u kojoj je dijete ranije ostvarivalo programe predškole i koristilo usluge vrtića..

 

ISPISI DJECE IZ VRTIĆA

Članak 27.


Dijete može biti ispisano iz Vrtića na zahtjev roditelja/skrbnika.

 

Roditelji/skrbnici dužni su obavijestiti Vrtić o namjeri prestanka korištenja usluga Vrtića, najmanje petnaest dana prije namjere prekida korištenja usluga.

 

Ispisnicu potpisuju roditelj/skrbnik djeteta i ravnateljica Vrtića.

 

Ukoliko roditelji/skrbnici prestanu koristiti usluge Vrtića, a da prethodno nisu ispisali dijete, dužni su platiti troškove režija za vrijeme koje je potrebno da Vrtić izvrši ispis po službenoj dužnosti.


Članak 28.


Dijete će biti ispisano iz Vrtića ukoliko se roditelji/skrbnici ne pridržavaju odredbi ugovora o međusobnim pravima i obvezama sklopljenog s Vrtićom.

 

Roditelji/skrbnici koji bez opravdanog razloga ne dovedu dijete u roku od 5 dana od početka nove pedagoške godine, a o tome ne obavijeste Vrtić, smatrat će se da su odustali od upisa te će dijete biti ispisano iz Vrtića.

 

Rješenje o ispisu donosi ravnatelj/ica.

 

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE


Članak 29.


Roditelji/skrbnici koji smatraju da su aktima ravnatelja/ice ili drugih tijela Vrtića povrijeđena neka njihova prava utvrđena ovim Pravilnikom mogu podnijeti žalbu Upravnom vijeću Vrtića.

Žalba se podnosi u roku od 15 dana od dana primitka ili objave akta, odnosno u roku 15 dana od saznanja za učinjenu povredu, ali najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja ili objave osporavanog akta, odnosno učinjene povrede.

 

Upravno vijeće o žalbi odlučuje nakon što prikupi sve podatke, a najkasnije u roku od 30 dana od primitka žalbe i potrebne dokumentacije.

 

Nepravovremenu žalbu i žalbu izjavljenu od neovlaštene osobe Upravno vijeće će odbaciti.
Odlučujući po žalbi Upravno vijeće može žalbu odbiti kao neosnovanu ili potvrditi odluku ravnatelja/ice ili drugih tijela Vrtića u dijelu koji se odnosi na žalitelja ili uvažiti žalbu.
Odluka Upravnog vijeća donesena povodom žalbe roditelja/skrbnika je konačna.

 

Članak 30.


Izmjene i dopune ovoga Pravilnika mogu se vršiti na način i u postupku predviđenom za njegovo donošenje.

 

Prijedlog za izmjene i dopune ovoga Pravilnika mogu podnijeti osnivač Vrtića, Upravno i Odgojiteljsko vijeće, ravnatelj/ica i roditelji/skrbnici polaznika Vrtića preko svoga predstavnika/ce u Upravnom vijeću.

 


Članak 32.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Vrtića.

 

 


_____________________                                                            ________________________

 

       Ravnateljica vrtića                                                                   Predsjednik Upravnog vijeća