Poslovnik o radu OV Dječjeg vrtića Ivankovo

OPĆINA IVANKOVO

DJEČJI VRTIĆ IVANKOVO

Upravno vijeće

 

KLASA: 601-07/18-01/3

URBROJ: 2188/03-JT-1-18-1

 

POSLOVNIK

 

O RADU ODGOJITELJSKOG VIJEĆA

 

 

Ivankovo, svibanj 2018.

 

 

OPĆINA IVANKOVO

DJEČJI VRTIĆ IVANKOVO

Upravno vijeće

 

KLASA: 601-07/18-01/3

URBROJ: 2188/03-JT-1-18-1

Ivankovo, 16. svibnja 2018.

 

 

Na temelju  čl. 39.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 125. Statuta, Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Ivankovo, na 7. sjednici  održanoj 16. svibnja 2018. donosi

 

 

 

POSLOVNIK  O RADU ODGOJITELJSKOG  VIJEĆA

 

                                                                                   

 

I.OPĆE ODREDBE    

 

Članak 1.

Stručno tijelo u Vrtiću je odgojiteljsko vijeće.

Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, suradnici za predškolski odgoj, drugi stručni djelatnici vrtića.

                                           

Članak 2.

Odgojiteljsko vijeće:

 • predlaže vrtićki kurikulum
 • sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Vrtića
 • prati ostvarivanje plana i programa rada
 • skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda rada s djecom
 • daje upravnom vijeću i ravnatelju mišljenje u svezi s organizacijom rada i razvojem djelatnosti
 • raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima
 • potiče i promiče stručni rad
 • predlaže nabavu potrebite opreme i pomagala
 • obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom i drugim aktima Vrtića.

 

Članak 3.

Poslovnikom o radu odgojiteljskog vijeća (u daljnjem tekstu: Poslovnik)

Uređuje se:

 • pripremanje sjednica
 • sazivanje sjednica, dostavljanje poziva i radnih materijala
 • vođenje sjednica i način odlučivanja članova
 • položaj, prava i obveze članova
 • rješavanje drugih pitanja značajnih za rad  i odlučivanje na
 • sjednicama odgojiteljskog vijeća.

 

Članak 4.

Odredbe ovoga poslovnika primjenjuje se na članove i na druge osobe koje su nazočne na sjednicama i sudjeluju u radu odgojiteljskog vijeća.

 

Članak 5.

O pravilnoj primijeni odredaba ovoga poslovnika brine se ravnatelj.

 

 

 

II.SJEDNICE ODGOJITELJSKOG VIJEĆA

 

 

1. Sazivanje i pripremanje sjednica

 

Članak 6.

Odgojiteljsko vijeće radi na sjednicama.

 

Uz članove, na sjednicama mogu biti nazočne i druge osobe ako su povezane, prema odobrenju predsjedavatelja, po službenoj dužnosti ili kada to pravo osobama pripada po zakonu odnosno općim aktima vrtića.

                                         

 

Članak 7.

Kada se na sjednicama raspravlja o pitanjima ili podacima koji predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu prema zakonu ili općem aktu vrtića, sjednice se održavaju bez nazočnosti drugih osoba.

 

Članak 8.

Sjednice odgojiteljskog vijeća održavaju se prema potrebi.

 

Sjednice odgojiteljskog vijeća obvezno se održavaju prije početka i na kraju pedagoške godine.

 

Članak 9.

Sjednice se održavaju u sjedištu Vrtića.

 

Članak 10.

Sjednicu odgojiteljskog vijeća priprema ravnatelj.

 

Sjednica se mora pripremiti tako da se rad na sjednici odvija učinkovito i ekonomično, a odluke donose pravodobno i u skladu sa zakonom i općim aktima vrtića.

 

Ako ravnatelj ocijeni da pripremljeni materijal za sjednicu nije dovoljno stručno ili precizno urađen ili dokumentiran, vratit će ga predlagaču (nositelju zadaće) s prijedlogom ili zahtjevom o izmijeni odnosno dopuni predmetnog materijala.

   

Članak 11.

Materijal za sjednicu obrazlaže osoba koja je materijal pripremila ili na koju se materijal odnosi.

   

Članak 12.

Prijedlog dnevnog rada sjednice odgojiteljskog vijeća sastavlja ravnatelj.

 

Kod predlaganja dnevnog reda ravnatelja treba voditi računa, da se u dnevni red uvrste predmeti o kojima je ovlašteno raspravljati i odlučivati

2. Tijek sjednice

 

Članak 13.

Sjednici  odgojiteljskog  vijeća predsjedava ravnatelj (u daljnjem tekstu predsjedavatelj).

 

Članak 14.

Pravo odlučivanja sjednici imaju članovi odgajateljskog vijeća.

 

Ostali nazočni na sjednici imaju pravo sudjelovati u raspravi, uz prethodnu suglasnost predsjedavatelja, ali bez prava odlučivanja.

 

Članak 15.

Prije započinjanja sjednice predsjedavatelj provjerava da li je sjednici nazočna većina članova i utvrđuje imena nazočnih.

 

Predsjedavatelj utvrđuje koji su od članova svoj izostanak opravdali.

 

Ako je na sjednici nazočan dostatan broj članova u skladu sa stavkom 1. ovog članka, predsjedavatelj započinje sjednicu.

 

Članak 16.

Dnevni red sjednice utvrđuje se na temelju prijedloga dnevnog reda, koji je naznačen u obavijesti odnosno pozivu na sjednicu.

 

Svaki član odgajateljskog vijeća ima pravo prije utvrđivanja dnevnog reda predložiti da se o pojedinoj točki dnevnog reda ne raspravlja, ako smatra da ona nije na odgovarajući način pripremljena ili ako na sjednici nije nazočan odgovarajući izvjestitelj.

 

Predsjedavatelj sjednice proglašava utvrđeni dnevni red.

 

Utvrđeni dnevni red ne može se tijekom sjednice mijenjati.

 

Članak 17.

Nakon utvrđenog dnevnog reda prelazi se na raspravu i odlučivanje o predmetima dnevnog reda, redoslijedom koji je utvrđen u dnevnom redu.

 

Članak 18.

Kada su članovima dostavljeni materijali za sjednicu na temelju kojih se donosi određena odluka ili zaključak, izvjestitelj je dužan samo kratko iznijeti sadržaj materijala ili predložene odluke odnosno zaključka.

 

Članak 19.

Na sjednici nitko ne može govoriti dok ne dobije riječ od predsjedavatelja sjednice.

 

Predsjedavatelj daje riječ prijavljenima za raspravu prema redoslijedu kojim su se prijavili.

 

Izvan reda prijavljivanja, predsjedavatelj će dati riječ izvjestitelju o određenoj točki dnevnog reda ako on to zatraži ili ako je to potrebno zbog dopunskog objašnjenja pojedinog predmeta.

 

 

 

Članak 20.

 

Osoba koja sudjeluje u raspravi, može o istom predmetu govoriti više puta, ali samo uz dopuštenje predsjedavatelja.

 

Na prijedlog predsjedavatelja  ili člana, odgojiteljsko vijeće može odlučiti da se uskrati riječ sudioniku u raspravi koji je već govorio o istom predmetu.

 

Pravo na ponovno sudjelovanje u raspravi svaka osoba ima tek nakon što završe s izlaganjem osobe koje su se prvi put prijavile i dobile riječ.

 

Članak 21.

Sudionik u raspravi koji dobije riječ, obavezan je pridržavati se predmeta rasprave prema utvrđenom dnevnom redu.

 

Ukoliko se sudionik u raspravi u svome izlaganju udalji od predmeta o kojem se raspravlja, predsjedavatelj će ga opomenuti da se treba pridržavati dnevnog reda.

 

Ako isti tako ne postupi, predsjedavatelj će mu će mu uskratiti pravo daljnjeg sudjelovanja u raspravi o toj točki dnevnog reda.

 

Članak 22.

Sudionik u raspravi je dužan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje predmeta  o kojem se raspravlja.

 

Predsjedavatelj sjednice dužan je brinuti se da sudionika u raspravi nitko ne ometa za vrijeme njegova izlaganja.

 

Članak 23.

Odgojiteljsko vijeće na prijedlog predsjedavatelja ili drugog člana može odlučiti da se rasprava o pojedinom predmetu prekine i da se predmet ponovo prouči ili dopuni, odnosno da se pribave dodatni podaci za iduću sjednicu.

 

Članak 24.

Kada se na sjednici raspravlja o podacima ili ispravama koji predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu, predsjedavatelj će upozoriti nazočne da se ti podaci ili isprave smatraju tajnom i da su ih nazočni dužni čuvati kao tajnu.

 

Članak 25.

Rasprava o pojedinoj točki dnevnog reda traje sve dok prijavljeni sudionici u raspravi ne završe svoja izlaganja.

 

Kada predsjedavatelj potvrdi da više nema prijavljenih sudionika u raspravi o određenom predmetu, zaključit će raspravu.

 

Na prijedlog predsjedavatelja, ili drugog člana, odgojiteljsko vijeće može odlučiti da se rasprava o pojedinom predmetu zaključi i prije nego što svi prijavljeni dobiju riječ, ako je predmet dovoljno razmotren ili se o njemu može donijeti odgovarajuća odluka, odnosno zaključak.

 

 

 

3. Održavanje reda i stegovne mjere

 

Članak 26.

Svakoj osobi koja sudjeluje u radu sjednice odgojiteljsko vijeće, ukoliko se ne pridržava reda i ne poštuje odredbe ovog Poslovnika, mogu se izreći stegovne mjere:

 • opomena
 • oduzimanja riječi
 • udaljavanje sa sjednice.

 

Članak 27.

Opomena se izriče svakoj osobi koja svojim ponašanjem ili izlaganjem na sjednici ne postupa sukladno s odredbama ovog Poslovnika ili remeti rad sjednice.

Opomenu izriče predsjedavatelj sjednice.

 

Članak 28.

Mjera oduzimanja riječi izriče se svakoj osobi koja svojim ponašanjem, izjavama ili nepoštivanjem odredaba ovog Poslovnika remeti rad sjednice, a već prije toga joj je na istoj sjednici izrečene opomena.

Mjeru oduzimanja riječi izriče predsjedavatelj sjednice.

 

 

Članak 29.

Mjera udaljavanja sa sjednice izriče se svakoj osobi koja ne postupa prema nalogu predsjedavatelja, koji joj je ranije izrekao mjeru oduzimanja riječi ili koja na drugi način toliko narušava red i krši odredbe ovog Poslovnika da dovodi u pitanje daljnje održavanje sjednice.

Mjeru udaljavanja sa sjednice, na prijedlog predsjedavatelja, izriče odgojiteljsko vijeće.

Osoba kojoj je izrečena mjera udaljavanja sa sjednice, dužna je odmah napustiti prostoriju u kojoj se održava sjednica.

Udaljavanje sa sjednice odnosi se samo na sjednicu na kojoj je ova mjera izrečena.

 

 

4. Odlaganje i prekid sjednice

 

Članak 30.

Zakazana sjednica odložit će se kada nastupe okolnosti koje onemogućuju održavanje sjednice u zakazano vrijeme.

Sjednica će se odložiti i kada se prije njezina započinjanja utvrdi da na sjednici nije nazočan potreban broj članova.

Sjednicu u slučajevima iz stavka 1. i 2. ovog članka odlaže predsjedavatelj sjednice.

 

Članak 31.

Sjednica se prekida:

 • kada se tijekom sjednice broj nazočnih članova odgojiteljskog vijeća smanji ispod potrebitog održavanja sjednice
 • kada dođe do težeg remećenja reda na sjednici, a predsjedavatelj nije u mogućnosti održati red primjenom mjera iz članka 27. ovog Poslovnika
 • ako o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke ili isprave.

 

Sjednicu prekida predsjedavatelj.

 

Ako pojedini član smatra da nema razloga za prekid sjednice, on može predložiti da se sjednica nastavi.

 

Odluku o nastavku sjednice donosi odgojiteljsko vijeće.

 

Članak 32.

Kada je sjednica odložena ili prekinuta, predsjedavatelj izvješćuje nazočne članove o novom vremenu održavanja sjednice, a ostale članove u skladu s člankom 12. ovog Poslovnika.

 

 

5. Odlučivanje na sjednici

 

Članak 33.

Nakon završene rasprave o pojedinoj točki dnevnog reda u skladu s člankom 26. ovog Poslovnika, pristupa se odlučivanju.

 

Za pravovaljano odlučivanje potrebno je da na sjednici bude natpolovična većina članova odgojiteljskog vijeća.

 

Prije glasovanja predsjedavatelj oblikuje odluku ili zaključak koji se treba donijeti u svezi s

pojedinom točkom dnevnog reda.

 

Članak 34.

Odgojiteljsko vijeće odlučuje javnim glasovanjem, osim kada je zakonom  ili općim aktom Vrtića određeno da se o pojedinom predmetu glasuje tajno.

 

Članovi javno glasuju tako da se dizanjem ruke izjašnjavaju „ZA“ ili „PROTIV“ prijedloga odluke odnosno zaključka.

Članak 35.

Odluke i zaključci su pravovaljani ako je za njih glasovala većina nazočnih članova odgojiteljskog vijeća.

 

Rezultate glasovanja utvrđuje predsjedavatelj sjednice i objavljuje je li određeni prijedlog usvojen ili odbijen.

 

Članak 36.

Nakon što je iscrpljen dnevni red i svi predmeti predviđeni dnevnim redom raspravljeni i o njima odlučeno, predsjedavatelj zaključuje sjednicu.

 

 

 

III. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA

 

Članak 37.

Član odgojiteljskog vijeća ima prava i dužnosti:

 • sudjelovati na sjednicama odgojiteljskog vijeća i na njima govoriti i glasovati
 • postavljati pitanja
 • podnositi prijedloge i zahtijevati da se o njima     raspravlja i odlučuje na sjednicama.

 

Član odgojiteljskog vijeća ima i druga prava i dužnosti utvrđene odredbama zakona, općih akata Vrtića i odredbama ovoga Poslovnika.

 

Članak 38.

Članovima odgojiteljskog vijeća moraju biti dostupni svi radni i stručni materijali koji se odnose na raspravu i odlučivanje na sjednici.

 

Članak 39.

Član odgojiteljskog vijeća može tražiti od ravnatelja obavijesti i na uvid materijale, analize i druge tekstove koji su mu kao članu potrebni.

 

Članak 40.

Član odgojiteljskog vijeća dužan je čuvati poslovnu tajnu i druge povjerljive podatke Vrtića koje dozna u obavljanju dužnosti člana.

 

Član koji postupi suprotno stavku 1. ovoga članka, odgovoran je prema zakonu, drugim propisima i općim aktima Vrtića.

 

Članak 41.

Član odgojiteljskog vijeća ne smije koristiti i isticati podatke o svom položaju i članstvu na način kojim bi stekao neke povlastice.

 

 

IV. ZAPISNIK I AKTI SA SJEDNICE

 

Članak 42.

O radu sjednice odgojiteljskog vijeća vodi se zapisnik.

Zapisnik vodi član kojega na početku rada sjednice odredi odgojiteljsko vijeće.

 

Članak 43.

Zapisnik ima obilježje isprave kojom se potvrđuje rad i oblik rada odgojiteljskog vijeća.

Zapisnik sadrži:

 • redni broj, mjesto, vrijeme održavanja sjednice, broj i imena članova nazočnih odnosno nenazočnih na sjednici.
 • imena ostalih osoba nazočnih na sjednici
 • potvrdu da je na sjednici nazočan potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje
 • predloženi i usvojeni dnevni red
 • tijek rada na sjednici i predmete o kojima se je raspravljalo, te imena osoba koje su sudjelovale u raspravi i sažet prikaz njihova izlaganja
 • rezultate glasovanja o pojedinim prijedlozima odnosno točkama dnevnog reda
 • vrijeme zaključivanja ili prekida sjednice
 • oznaku priloga koji su sastavni dio zapisnika
 • potpis predsjedavatelja sjednice i zapisničara.

 

Članak 44.

Ako je u zapisniku bilo pogrješno zapisano, dopušteno je pogrješku precrtati, s tim da ostane vidljivo što je prvobitno bilo zapisano.

 

Ispravak će se učiniti između redova ili na kraju zapisnika. Ispravak će svojim potpisom ovjeriti predsjedavatelj sjednice i zapisničar.

 

Nije dopušteno zapisnik uništiti ili ga zamijeniti novim.

 

Članak 45.

Izvod iz zapisnika se prema potrebi dostavlja pojedincima radi izvršavanja donesenih odluka odnosno zaključaka.

 

Članak 46.

Svakom odgojitelju i stručnom suradniku koji ima pravni interes, mora se na njegov zahtjev omogućiti uvid u zapisnik sa sjednice.

 

Izvodi, prijepisi i preslike zapisnika mogu se davati ovlaštenim tijelima i osobama izvan Vrtića samo na njihov pisani zahtjev.

 

Članak 47.

Zapisnici se čuvaju u pismohrani Vrtića kao trajne isprave.

 

 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 48.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči Vrtića.

 

                                                          

 

 

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Mirela Klarić, prof.