Povratak na vrh
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dječji vrtić Ivankovo

Radno vrijeme

Ponedjeljak - subota
06:00 - 16:00

Privremena rang lista upisane i neupisane djece

Poštovani roditelji!

Temeljem Pravilnika o upisu.. ( koji će biti u nastavku teksta) Povjerenstvo za upis i Upravno vijeće na 18 sjednici, 2.7.2019. donijelo je odluku o PRIVREMENOJ RANG LISTI UPISANE I NEUPISANE DJECE ZA  iduću pedagošku godinu. Za sve upite stojimo na raspolaganju.

 

 

IZRAVAN UPIS PREDŠKOLCI:

 1. L. H.                     10.5.2013.
 2. V. Ž.                       31.5.2013.
 3. E. P.                       7.10.2013.
 4. M. M.                   30.1.2014.
 5. M. J.                     14.10.2013.
 6. M. P.                     28.10.2013.
 7. E. Š.                       7.10.2013.
 8. P. C.                      22.3.2014.
 9. M. M.                   11.1.2014.
 10. S. M.                     2.12.2013.
 1. T. K.                      7.10.2013.

 

UPISANI:

 1. I. K.                                       5.3.2016.
 2. M. M.                                  16.12.2016.        
 3. D. R. S                                  13.3.2017.
 4. L. S.                                       25.8.2017.
 5. M. D.                                   23.8.2017.
 6. P. R.                                       11.12.2016.        
 7. I. K                                         5.12.2016.
 8. P. M.                                     18.11.2015.
 1. N. K.                                     21.11.2014.

 

NISU UPISANI:

 1. Š. R.                                       23.5.2017.
 2. H. Š.                                      31.7.2017.
 3. T. P.                                       6.5.2016.
 4. M. J.                                     5.5.2017.
 5. P. C.                                      27.7.2014.
 6. F. P.                                       23.2.2017.
 7. E. M.                                     18.7.2016.
 8. M. V.                                    18.11.2016.
 9. L. F.                                       14.11.2016.
 10. J. P.                                       8.5.2017.
 11. E. J.                                       23.9.2016.
 12. M. Š.                                     4.11.2016.
 13. F. Ž.                                       20.8.2016.
 14. N. M.                                    19.6.2017.
 15. D. N.                                     26.1.2017.
 16. A. K.                                      15.12.2016.
 17. D. B.                                      11.1.2017.
 18. S. S.                                       13.9.2015.
 19. N. B.                                      2.8.2017.
 20. A. S.                                      2.7.2017.
 21. M. J.                                      5.3.2016.
 22. I. Š.                                        12.5.2016.
 23. L. Š.                                      21.8.2016.
 24. T. K.                                       14.5.2016.
 25. E. K.                                       9.8.2017.
 1. L. T.                                       18.2.2017.
 2. I. K.                                        23.6.2016.

NEMAJU 2 GODINE:

 1. T. D.                                      14.9.2017.
 2. K. K.                                      12.9.2017.
 3. I. M.                                      25.9.2017.
 4. T. K.                                      10.12.2017.
 5. P. Ž.                                       22.9.2017.
 6. D. Š.                                      23.1.2018.
 7. Š. B.                                     9.1.2018.
 8. B. S.                                      16.1.2018.

 

 

OPĆINA IVANKOVO

DJEČJI VRTIĆ IVANKOVO

Upravno vijeće

 

KLASA: 601-07/18-01/6

URBROJ: 2188/03-JT-1-18-1

 

 

PRAVILNIK O UPISU DJECE I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA KORISNIKA USLUGA

 

 

Ivankovo, svibanj 2018.

 

OPĆINA IVANKOVO

DJEČJI VRTIĆ IVANKOVO

Upravno vijeće

 

KLASA: 601-07/18-01/6

URBROJ: 2188/03-JT-1-18-1

Ivankovo, 16. svibnja 2018.

 

 

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine broj 94./13.) i članka 30. i 31. Statuta Dječjeg vrtića Ivankovo, Upravno vijeće na 7. sjednici održanoj 16. svibnja 2018. donosi

 

 

PRAVILNIK O UPISU DJECE

I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA KORISNIKA USLUGA

 

 

UVODNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Pravilnikom uređuje se način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Ivankovo (u daljnjem tekstu: Vrtić) i postupak upisa u Vrtić.

 

Članak 2.

 

U Vrtić upisuju se djeca koja do početka pedagoške godine navršavaju 2 godinu života pa do polaska u osnovnu školu. 

 

Djeca mlađa od 2 godine primat će se u Vrtić kada se za to osiguraju potrebni uvjeti.

U novu pedagošku godinu upisuje se onoliko djece koliko se u tekućoj godini ispisuje iz Vrtića, radi polaska u osnovnu školu ili iz drugih razloga, odnosno do popune postojećih kapaciteta Vrtića sukladno važećim pedagoškim standardima.

 

Veći broj djece, od broja utvrđenog prema mjerilima iz stavka 2. ovoga članka, bit će upisan jedino uz suglasnost osnivača (Općinsko vijeće) te ako je osnivač prethodno osigurao uvjete za prihvat većeg broja djece.

 

Članak 3.

 

Odgojiteljsko vijeće Vrtića sukladno prostornim mogućnostima i Državnom pedagoškom standardu odlučuje uz suglasnost Upravnog vijeća i osnivača o upisu djece u pedagošku godinu koja traje od 1. rujna tekuće godine do 31. kolovoza slijedeće godine.

 

Članak 4.

 

Djeca koja već pohađaju Vrtić u novu pedagošku godinu prelaze bez popunjavanja bilo kakve dodatne dokumentacije.

 

MJERILA I POSTUPCI ZA OSTVARIVANJE PREDNOSTI PRI UPISU U VRTIĆ

 

Članak 5.

 

Prednost pri upisu ostvaruju djeca prema broju bodova određenih Odlukom o načinima  ostvarivanja prednosti pri upisu djece koju donosi osnivač Vrtića za svaku pedagošku godinu.

 

Ako se sva prijavljena djeca mogu upisati neće se primjenjivati kriteriji za ostvarivanje prednosti.

 

Članak 6.

 

S obzirom da je osnivač Vrtića Općina Ivankovo, prednost pri upisu imaju djeca  s područja Općine Ivankovo.

 

Mjerila i postupci za ostvarivanje prednosti pri upisu djece u redovne programe u skladu s

člankom 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 94./13.) su:

 •  djeca roditelja žrtve ili invalida domovinskog rata
 •  djeca iz obitelji s troje ili više djece
 •  djeca zaposlenih roditelja
 •  djeca s teškoćama u razvoju
 •  djeca samohranih roditelja i djeca  u udomiteljskim obiteljima
 •  djeca u godini prije polaska u osnovnu školu
 •  djeca roditelja koja primaju doplatak  za djecu.

 

Članak 7.

 

Predlaže se bodovni kriterij prema slijedećem modelu:

 •  za dijete invalida Domovinskog rata – izravan upis bez obzira na ostale prednosti.

Za ostvarivanje ove prednosti potrebno je dostaviti presliku odgovarajućeg rješenja nadležne ustanove.

 •  za broj djece iz obitelji – vrednuje se svako dijete u obitelji po 1 bod
 •  djeca zaposlenih roditelja – vrednuju se s 3 boda za svakog zaposlenog roditelja ili s 3 boda za jednog zaposlenog roditelja.

Za ostvarivanje ove prednosti dostavlja se potvrda o zaposlenju.

 •  djeca s teškoćama u razvoju
 •  djeca samohranih roditelja i djeca uzeta na uzdržavanje – vrednuju se s 5 bodova.

Uz presliku potvrde da je roditelj samohran (smrt roditelja ili neutvrđeno očinstvo) i  potvrda o posvojenju ili udomiteljstvu.

 •  djeca u godini prije polaska u osnovnu školu – upisuju se izravno, bez obzira na bodovni prag.
 •  djeca roditelja koja primaju dječji doplatak – vrednuju se s 1 bodom. Potrebno je dostaviti presliku rješenja o dječjem doplatku.

 

Članak 8.

 

Na osnovu navedenih kriterija za svako dijete utvrđuje se broj bodova koji služi za utvrđivanje mjesta na ljestvici poretka ako se prilikom upisa prijavi više djece od planiranog.

 

Ako se na ljestvici poretka nađe više djece s istim brojem bodova od planiranog broja za upis

primit će se prvenstveno dijete u godini prije škole ili, ukoliko je mlađe, ono oba zaposlena

roditelja koji imaju manji prihod po članu obitelji, što dokazuju potvrdama o dohotku i imovini.

 

Članak 9.

 

Nakon utvrđivanja konačne liste rezultata tijekom godine ne objavljuje se novi oglas za upis djece u Vrtić već se djeca primaju na temelju novo podnesenih zahtjeva, na način da se stavljaju na kraj liste čekanja prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva za upis.

Članak 10.

 

Prije uključivanja djeteta u odgojnu skupinu roditelj/skrbnik je obvezan: dostaviti Vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta obaviti, uz prisutnost djeteta, inicijalni intervju ili razgovor, potpisati izjavu o ovlaštenim osobama koje mogu dovoditi i odvoditi dijete iz Vrtića, potpisati s Vrtićom Ugovor o međusobnim pravima i obvezama davatelja i korisnika usluga.

 

Dijete ne može početi pohađati Vrtić dok nisu ispunjene sve naprijed navedene obveze.

Dijete također ne može početi pohađati Vrtić ukoliko roditelji nisu podmirili ranija dugovanja po osnovu korištenja usluga Vrtića.

 

Članak 11.

 

Djeca se upisuju u Vrtić i raspoređuju u odgojne skupine prema mjerilima utvrđenim  Državnim pedagoškim standardom.

 

Članak 12.

 

Svake godine, najkasnije do 31. svibnja, na oglasnoj ploči Vrtića, javnim oglasnim pločama za građanstvo te za Vrtić najpovoljnijim sredstvima javnog priopćavanja, Vrtić objavljuje oglas za upis djece u novu pedagošku godinu.

Oglas mora sadržavati sve potrebne upute za roditelje, a obvezno:

 •  rok za podnošenje zahtjeva i mjesto podnošenja zahtjeva
 •  naznaku osnovne i dodatne dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev
 •  vrstu programa za koje se vrši upis djece
 •  rok i mjesto objave rezultata upisa
 •  način ostvarivanja i zaštite prava učesnika u postupku upisa.

 

Članak 13.

 

Dijete iznimno može pohađati Vrtić kraće vrijeme od vremena koje je utvrđeno za pojedini  program, samo kada je to u interesu zdravlja djeteta o čemu na temelju stručnog mišljenja odlučuju ravnatelj i stručni suradnik.

 

 UPISNO POVJERENSTVO

 

Članak 14.

 

Odluku o upisu djece u Vrtić donosi Upravno vijeće na prijedlog Povjerenstva za upis u sastavu:

1. svi odgojitelji

2. vanjski suradnik, viša medicinska sestra (po potrebi)

3. predstavnik osnivača.

Članak 15.

 

Povjerenstvo donosi odluku većinom glasova od ukupnog broja članova Povjerenstva.

O radu Povjerenstva vodi se zapisnik.

 

Povjerenstvo je dužno najkasnije za 7 dana po zaključenju roka za podnošenje prijava za upis podnijeti ravnatelju izvješće o rezultatima upisa.

 

Članak 16.

 

Na temelju izvješća Povjerenstva za upis ravnatelj Vrtića podnosi izvješće o rezultatima upisa Upravnom vijeću u roku od 15 dana, nakon odluke Povjerenstva.

 

Upravno vijeće donosi Odluku o upisima za tekuću pedagošku godinu.

 

Rezultati upisa kao i lista čekanja sa imenima djece koja nisu ostvarila pravo upisa objavljuje se na oglasnoj ploči Vrtića.

 

POSTUPAK UPISA

Članak 17.

 

Prijave za upis dostavljaju se  do 15. lipnja tekuće godine.

 

Članak 18.

 

Obavijest o upisu u Vrtić objavljuje se putem oglasne ploče u Vrtiću i telefonskih obavijesti.

 

Obavijest o upisu sadrži mjesto i vrijeme upisa, rok za podnošenje prijava, potrebne dokumente koji se prilažu, mjerila za ostvarivanje prednosti pri upisu, datum objave rezultata upisa.

 

Članak 19.

 

Roditelj je kod prijavljivanja djeteta za upis obavezan dostaviti :

- prijavu za upis

- presliku rodnog lista djeteta

- presliku osobne iskaznice roditelja ili potvrda o prijavljenom boravištu

- presliku dokumenta da je dijete roditelja žrtve ili invalida domovinskog rata

- presliku zdravstvene ustanove o smetnjama u razvoju djeteta

- potvrdu o zaposlenju roditelja

- presliku dokumenta o rastavi braka ili smrti roditelja

- presliku rješenja o dječjem doplatku

- suglasnost lokalne jedinice o sufinanciranju za dijete iz druge lokalne jedinice.

 

Članak 20.

 

Roditelj je dužan prijavu za upis i sve potrebne dokumente predati u upisnom roku.

Protekom roka pristigle prijave za upis su nepravovremene i neće se uzimati u postupak.

 

Članak 21.

 

Protiv odluke Povjerenstva za upis roditelj ima pravo žalbe Upravnom vijeću Vrtića u roku od 8 dana od dana objave rezultata upisa na oglasnoj ploči Vrtića.

 

Članak 22.

 

Upravno vijeće rješava o žalbi najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka žalbe.

 

Upravno vijeće odbacuje žalbu ako je nepravovremena ili je podnijeta od neovlaštene osobe.

 

Upravno vijeće može žalbu odbiti kao neosnovanu ili je uvažiti na način da se žaliteljevom

djetetu odredi novi broj bodova na temelju kojih će se odrediti odgovarajuće mjesto na bodovnoj listi.

Članak 23.

 

Djeca koja nisu ostvarila pravo upisa u upisnom roku, mogu se upisati u Vrtić tijekom godine ukoliko postoji slobodno mjesto u pojedinoj odgojnoj skupini i to prema redoslijedu utvrđenom na listi čekanja.

 

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka mogu se upisati djeca i mimo redoslijeda na listi čekanja ako se radi o izuzetnim slučajevima koji se nisu mogli predvidjeti (zdravstveno stanje djeteta, smrt roditelja ili skrbnika, teška bolest roditelja ili skrbnika, napuštanje djeteta, iznenadno zasnivanje radnog odnosa i druge okolnosti) o čemu odlučuje ravnatelj.

 

Članak 24.

 

U Vrtić mogu se primiti djeca sa područja drugih lokalnih samouprava samo ako ima dovoljno slobodnih mjesta u odgojnim skupinama. Roditelji moraju dostaviti suglasnost lokalne jedinice o sufinanciranju za dijete iz druge lokalne jedinice. Ukoliko tu suglasnost ne dostave plaćaju punu ekonomsku cijenu Vrtića. Odluku o upisima te djece donosi ravnatelj.

 

Članak 25.

 

Djeca upisana po oglasu započinju ostvarivati programe Vrtića od 1. rujna tekuće godine, odnosno u tijeku godine, ako se tad upisuju.

 

Ukoliko za to postoje opravdani razlozi i novoupisanoj djeci omogućit će se da otpočnu s pohađanjem Vrtića prije početka nove pedagoške godine.

 

Odluku o polasku novoupisane djece u Vrtić prije početka nove pedagoške godine donosi ravnatelj/ica na zahtjev roditelja ili skrbnika djeteta, ukoliko ocijeni da su takvi zahtjevi opravdani i da u Vrtiću postoje uvjeti za prijevremeni prihvat djece.

Članak 26.

 

Prilikom prelaska djeteta u drugu predškolsku ustanovu, djetetu se izdaje potvrda u koju se unose podaci o reguliranim međusobnim pravima i obvezama.

 

Vrtić u pravilu ne može primiti dijete bez potvrde iz koje je vidljivo da je korisnik usluga uredno podmirio svoje obveze u predškolskoj ustanovi u kojoj je dijete ranije ostvarivalo programe predškole i koristilo usluge vrtića..

 

ISPISI DJECE IZ VRTIĆA

Članak 27.


Dijete može biti ispisano iz Vrtića na zahtjev roditelja/skrbnika.

 

Roditelji/skrbnici dužni su obavijestiti Vrtić o namjeri prestanka korištenja usluga Vrtića, najmanje petnaest dana prije namjere prekida korištenja usluga.

 

Ispisnicu potpisuju roditelj/skrbnik djeteta i ravnateljica Vrtića.

 

Ukoliko roditelji/skrbnici prestanu koristiti usluge Vrtića, a da prethodno nisu ispisali dijete, dužni su platiti troškove režija za vrijeme koje je potrebno da Vrtić izvrši ispis po službenoj dužnosti.


Članak 28.


Dijete će biti ispisano iz Vrtića ukoliko se roditelji/skrbnici ne pridržavaju odredbi ugovora o međusobnim pravima i obvezama sklopljenog s Vrtićom.

 

Roditelji/skrbnici koji bez opravdanog razloga ne dovedu dijete u roku od 5 dana od početka nove pedagoške godine, a o tome ne obavijeste Vrtić, smatrat će se da su odustali od upisa te će dijete biti ispisano iz Vrtića.

 

Rješenje o ispisu donosi ravnatelj/ica.

 

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE


Članak 29.


Roditelji/skrbnici koji smatraju da su aktima ravnatelja/ice ili drugih tijela Vrtića povrijeđena neka njihova prava utvrđena ovim Pravilnikom mogu podnijeti žalbu Upravnom vijeću Vrtića.

Žalba se podnosi u roku od 15 dana od dana primitka ili objave akta, odnosno u roku 15 dana od saznanja za učinjenu povredu, ali najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja ili objave osporavanog akta, odnosno učinjene povrede.

 

Upravno vijeće o žalbi odlučuje nakon što prikupi sve podatke, a najkasnije u roku od 30 dana od primitka žalbe i potrebne dokumentacije.

 

Nepravovremenu žalbu i žalbu izjavljenu od neovlaštene osobe Upravno vijeće će odbaciti.
Odlučujući po žalbi Upravno vijeće može žalbu odbiti kao neosnovanu ili potvrditi odluku ravnatelja/ice ili drugih tijela Vrtića u dijelu koji se odnosi na žalitelja ili uvažiti žalbu.
Odluka Upravnog vijeća donesena povodom žalbe roditelja/skrbnika je konačna.

 

Članak 30.


Izmjene i dopune ovoga Pravilnika mogu se vršiti na način i u postupku predviđenom za njegovo donošenje.

 

Prijedlog za izmjene i dopune ovoga Pravilnika mogu podnijeti osnivač Vrtića, Upravno i Odgojiteljsko vijeće, ravnatelj/ica i roditelji/skrbnici polaznika Vrtića preko svoga predstavnika/ce u Upravnom vijeću.

 


Članak 32.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Vrtića.

 

 


_____________________                                                            ________________________

 

       Ravnateljica vrtića                                                                   Predsjednik Upravnog vijeća

 

 

 

Obavijest o rezultatima natječaja

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA OD 27.9.2018.

Na 11. sjednici UV, 11.10.2018. na natječaj od 27.9.2018. primljene su odgojiteljice: Branka Jozić, Iva Šuker i Marija Jurketić na puno određeno radno vrijeme do 31.8.2019., te kuharica Nikolina Mrdeša na neodređeno radno vrijeme. 

Poslovnik o radu OV Dječjeg vrtića Ivankovo

OPĆINA IVANKOVO

DJEČJI VRTIĆ IVANKOVO

Upravno vijeće

 

KLASA: 601-07/18-01/3

URBROJ: 2188/03-JT-1-18-1

 

POSLOVNIK

 

O RADU ODGOJITELJSKOG VIJEĆA

 

 

Ivankovo, svibanj 2018.

 

 

OPĆINA IVANKOVO

DJEČJI VRTIĆ IVANKOVO

Upravno vijeće

 

KLASA: 601-07/18-01/3

URBROJ: 2188/03-JT-1-18-1

Ivankovo, 16. svibnja 2018.

 

 

Na temelju  čl. 39.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 125. Statuta, Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Ivankovo, na 7. sjednici  održanoj 16. svibnja 2018. donosi

 

 

 

POSLOVNIK  O RADU ODGOJITELJSKOG  VIJEĆA

 

                                                                                   

 

I.OPĆE ODREDBE    

 

Članak 1.

Stručno tijelo u Vrtiću je odgojiteljsko vijeće.

Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, suradnici za predškolski odgoj, drugi stručni djelatnici vrtića.

                                           

Članak 2.

Odgojiteljsko vijeće:

 • predlaže vrtićki kurikulum
 • sudjeluje u utvrđivanju plana i programa rada Vrtića
 • prati ostvarivanje plana i programa rada
 • skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda rada s djecom
 • daje upravnom vijeću i ravnatelju mišljenje u svezi s organizacijom rada i razvojem djelatnosti
 • raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima
 • potiče i promiče stručni rad
 • predlaže nabavu potrebite opreme i pomagala
 • obavlja druge poslove određene ovim Poslovnikom i drugim aktima Vrtića.

 

Članak 3.

Poslovnikom o radu odgojiteljskog vijeća (u daljnjem tekstu: Poslovnik)

Uređuje se:

 • pripremanje sjednica
 • sazivanje sjednica, dostavljanje poziva i radnih materijala
 • vođenje sjednica i način odlučivanja članova
 • položaj, prava i obveze članova
 • rješavanje drugih pitanja značajnih za rad  i odlučivanje na
 • sjednicama odgojiteljskog vijeća.

 

Članak 4.

Odredbe ovoga poslovnika primjenjuje se na članove i na druge osobe koje su nazočne na sjednicama i sudjeluju u radu odgojiteljskog vijeća.

 

Članak 5.

O pravilnoj primijeni odredaba ovoga poslovnika brine se ravnatelj.

 

 

 

II.SJEDNICE ODGOJITELJSKOG VIJEĆA

 

 

1. Sazivanje i pripremanje sjednica

 

Članak 6.

Odgojiteljsko vijeće radi na sjednicama.

 

Uz članove, na sjednicama mogu biti nazočne i druge osobe ako su povezane, prema odobrenju predsjedavatelja, po službenoj dužnosti ili kada to pravo osobama pripada po zakonu odnosno općim aktima vrtića.

                                         

 

Članak 7.

Kada se na sjednicama raspravlja o pitanjima ili podacima koji predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu prema zakonu ili općem aktu vrtića, sjednice se održavaju bez nazočnosti drugih osoba.

 

Članak 8.

Sjednice odgojiteljskog vijeća održavaju se prema potrebi.

 

Sjednice odgojiteljskog vijeća obvezno se održavaju prije početka i na kraju pedagoške godine.

 

Članak 9.

Sjednice se održavaju u sjedištu Vrtića.

 

Članak 10.

Sjednicu odgojiteljskog vijeća priprema ravnatelj.

 

Sjednica se mora pripremiti tako da se rad na sjednici odvija učinkovito i ekonomično, a odluke donose pravodobno i u skladu sa zakonom i općim aktima vrtića.

 

Ako ravnatelj ocijeni da pripremljeni materijal za sjednicu nije dovoljno stručno ili precizno urađen ili dokumentiran, vratit će ga predlagaču (nositelju zadaće) s prijedlogom ili zahtjevom o izmijeni odnosno dopuni predmetnog materijala.

   

Članak 11.

Materijal za sjednicu obrazlaže osoba koja je materijal pripremila ili na koju se materijal odnosi.

   

Članak 12.

Prijedlog dnevnog rada sjednice odgojiteljskog vijeća sastavlja ravnatelj.

 

Kod predlaganja dnevnog reda ravnatelja treba voditi računa, da se u dnevni red uvrste predmeti o kojima je ovlašteno raspravljati i odlučivati

2. Tijek sjednice

 

Članak 13.

Sjednici  odgojiteljskog  vijeća predsjedava ravnatelj (u daljnjem tekstu predsjedavatelj).

 

Članak 14.

Pravo odlučivanja sjednici imaju članovi odgajateljskog vijeća.

 

Ostali nazočni na sjednici imaju pravo sudjelovati u raspravi, uz prethodnu suglasnost predsjedavatelja, ali bez prava odlučivanja.

 

Članak 15.

Prije započinjanja sjednice predsjedavatelj provjerava da li je sjednici nazočna većina članova i utvrđuje imena nazočnih.

 

Predsjedavatelj utvrđuje koji su od članova svoj izostanak opravdali.

 

Ako je na sjednici nazočan dostatan broj članova u skladu sa stavkom 1. ovog članka, predsjedavatelj započinje sjednicu.

 

Članak 16.

Dnevni red sjednice utvrđuje se na temelju prijedloga dnevnog reda, koji je naznačen u obavijesti odnosno pozivu na sjednicu.

 

Svaki član odgajateljskog vijeća ima pravo prije utvrđivanja dnevnog reda predložiti da se o pojedinoj točki dnevnog reda ne raspravlja, ako smatra da ona nije na odgovarajući način pripremljena ili ako na sjednici nije nazočan odgovarajući izvjestitelj.

 

Predsjedavatelj sjednice proglašava utvrđeni dnevni red.

 

Utvrđeni dnevni red ne može se tijekom sjednice mijenjati.

 

Članak 17.

Nakon utvrđenog dnevnog reda prelazi se na raspravu i odlučivanje o predmetima dnevnog reda, redoslijedom koji je utvrđen u dnevnom redu.

 

Članak 18.

Kada su članovima dostavljeni materijali za sjednicu na temelju kojih se donosi određena odluka ili zaključak, izvjestitelj je dužan samo kratko iznijeti sadržaj materijala ili predložene odluke odnosno zaključka.

 

Članak 19.

Na sjednici nitko ne može govoriti dok ne dobije riječ od predsjedavatelja sjednice.

 

Predsjedavatelj daje riječ prijavljenima za raspravu prema redoslijedu kojim su se prijavili.

 

Izvan reda prijavljivanja, predsjedavatelj će dati riječ izvjestitelju o određenoj točki dnevnog reda ako on to zatraži ili ako je to potrebno zbog dopunskog objašnjenja pojedinog predmeta.

 

 

 

Članak 20.

 

Osoba koja sudjeluje u raspravi, može o istom predmetu govoriti više puta, ali samo uz dopuštenje predsjedavatelja.

 

Na prijedlog predsjedavatelja  ili člana, odgojiteljsko vijeće može odlučiti da se uskrati riječ sudioniku u raspravi koji je već govorio o istom predmetu.

 

Pravo na ponovno sudjelovanje u raspravi svaka osoba ima tek nakon što završe s izlaganjem osobe koje su se prvi put prijavile i dobile riječ.

 

Članak 21.

Sudionik u raspravi koji dobije riječ, obavezan je pridržavati se predmeta rasprave prema utvrđenom dnevnom redu.

 

Ukoliko se sudionik u raspravi u svome izlaganju udalji od predmeta o kojem se raspravlja, predsjedavatelj će ga opomenuti da se treba pridržavati dnevnog reda.

 

Ako isti tako ne postupi, predsjedavatelj će mu će mu uskratiti pravo daljnjeg sudjelovanja u raspravi o toj točki dnevnog reda.

 

Članak 22.

Sudionik u raspravi je dužan je govoriti kratko i jasno i iznositi prijedloge za rješavanje predmeta  o kojem se raspravlja.

 

Predsjedavatelj sjednice dužan je brinuti se da sudionika u raspravi nitko ne ometa za vrijeme njegova izlaganja.

 

Članak 23.

Odgojiteljsko vijeće na prijedlog predsjedavatelja ili drugog člana može odlučiti da se rasprava o pojedinom predmetu prekine i da se predmet ponovo prouči ili dopuni, odnosno da se pribave dodatni podaci za iduću sjednicu.

 

Članak 24.

Kada se na sjednici raspravlja o podacima ili ispravama koji predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu, predsjedavatelj će upozoriti nazočne da se ti podaci ili isprave smatraju tajnom i da su ih nazočni dužni čuvati kao tajnu.

 

Članak 25.

Rasprava o pojedinoj točki dnevnog reda traje sve dok prijavljeni sudionici u raspravi ne završe svoja izlaganja.

 

Kada predsjedavatelj potvrdi da više nema prijavljenih sudionika u raspravi o određenom predmetu, zaključit će raspravu.

 

Na prijedlog predsjedavatelja, ili drugog člana, odgojiteljsko vijeće može odlučiti da se rasprava o pojedinom predmetu zaključi i prije nego što svi prijavljeni dobiju riječ, ako je predmet dovoljno razmotren ili se o njemu može donijeti odgovarajuća odluka, odnosno zaključak.

 

 

 

3. Održavanje reda i stegovne mjere

 

Članak 26.

Svakoj osobi koja sudjeluje u radu sjednice odgojiteljsko vijeće, ukoliko se ne pridržava reda i ne poštuje odredbe ovog Poslovnika, mogu se izreći stegovne mjere:

 • opomena
 • oduzimanja riječi
 • udaljavanje sa sjednice.

 

Članak 27.

Opomena se izriče svakoj osobi koja svojim ponašanjem ili izlaganjem na sjednici ne postupa sukladno s odredbama ovog Poslovnika ili remeti rad sjednice.

Opomenu izriče predsjedavatelj sjednice.

 

Članak 28.

Mjera oduzimanja riječi izriče se svakoj osobi koja svojim ponašanjem, izjavama ili nepoštivanjem odredaba ovog Poslovnika remeti rad sjednice, a već prije toga joj je na istoj sjednici izrečene opomena.

Mjeru oduzimanja riječi izriče predsjedavatelj sjednice.

 

 

Članak 29.

Mjera udaljavanja sa sjednice izriče se svakoj osobi koja ne postupa prema nalogu predsjedavatelja, koji joj je ranije izrekao mjeru oduzimanja riječi ili koja na drugi način toliko narušava red i krši odredbe ovog Poslovnika da dovodi u pitanje daljnje održavanje sjednice.

Mjeru udaljavanja sa sjednice, na prijedlog predsjedavatelja, izriče odgojiteljsko vijeće.

Osoba kojoj je izrečena mjera udaljavanja sa sjednice, dužna je odmah napustiti prostoriju u kojoj se održava sjednica.

Udaljavanje sa sjednice odnosi se samo na sjednicu na kojoj je ova mjera izrečena.

 

 

4. Odlaganje i prekid sjednice

 

Članak 30.

Zakazana sjednica odložit će se kada nastupe okolnosti koje onemogućuju održavanje sjednice u zakazano vrijeme.

Sjednica će se odložiti i kada se prije njezina započinjanja utvrdi da na sjednici nije nazočan potreban broj članova.

Sjednicu u slučajevima iz stavka 1. i 2. ovog članka odlaže predsjedavatelj sjednice.

 

Članak 31.

Sjednica se prekida:

 • kada se tijekom sjednice broj nazočnih članova odgojiteljskog vijeća smanji ispod potrebitog održavanja sjednice
 • kada dođe do težeg remećenja reda na sjednici, a predsjedavatelj nije u mogućnosti održati red primjenom mjera iz članka 27. ovog Poslovnika
 • ako o pojedinom predmetu treba pribaviti dodatne podatke ili isprave.

 

Sjednicu prekida predsjedavatelj.

 

Ako pojedini član smatra da nema razloga za prekid sjednice, on može predložiti da se sjednica nastavi.

 

Odluku o nastavku sjednice donosi odgojiteljsko vijeće.

 

Članak 32.

Kada je sjednica odložena ili prekinuta, predsjedavatelj izvješćuje nazočne članove o novom vremenu održavanja sjednice, a ostale članove u skladu s člankom 12. ovog Poslovnika.

 

 

5. Odlučivanje na sjednici

 

Članak 33.

Nakon završene rasprave o pojedinoj točki dnevnog reda u skladu s člankom 26. ovog Poslovnika, pristupa se odlučivanju.

 

Za pravovaljano odlučivanje potrebno je da na sjednici bude natpolovična većina članova odgojiteljskog vijeća.

 

Prije glasovanja predsjedavatelj oblikuje odluku ili zaključak koji se treba donijeti u svezi s

pojedinom točkom dnevnog reda.

 

Članak 34.

Odgojiteljsko vijeće odlučuje javnim glasovanjem, osim kada je zakonom  ili općim aktom Vrtića određeno da se o pojedinom predmetu glasuje tajno.

 

Članovi javno glasuju tako da se dizanjem ruke izjašnjavaju „ZA“ ili „PROTIV“ prijedloga odluke odnosno zaključka.

Članak 35.

Odluke i zaključci su pravovaljani ako je za njih glasovala većina nazočnih članova odgojiteljskog vijeća.

 

Rezultate glasovanja utvrđuje predsjedavatelj sjednice i objavljuje je li određeni prijedlog usvojen ili odbijen.

 

Članak 36.

Nakon što je iscrpljen dnevni red i svi predmeti predviđeni dnevnim redom raspravljeni i o njima odlučeno, predsjedavatelj zaključuje sjednicu.

 

 

 

III. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA

 

Članak 37.

Član odgojiteljskog vijeća ima prava i dužnosti:

 • sudjelovati na sjednicama odgojiteljskog vijeća i na njima govoriti i glasovati
 • postavljati pitanja
 • podnositi prijedloge i zahtijevati da se o njima     raspravlja i odlučuje na sjednicama.

 

Član odgojiteljskog vijeća ima i druga prava i dužnosti utvrđene odredbama zakona, općih akata Vrtića i odredbama ovoga Poslovnika.

 

Članak 38.

Članovima odgojiteljskog vijeća moraju biti dostupni svi radni i stručni materijali koji se odnose na raspravu i odlučivanje na sjednici.

 

Članak 39.

Član odgojiteljskog vijeća može tražiti od ravnatelja obavijesti i na uvid materijale, analize i druge tekstove koji su mu kao članu potrebni.

 

Članak 40.

Član odgojiteljskog vijeća dužan je čuvati poslovnu tajnu i druge povjerljive podatke Vrtića koje dozna u obavljanju dužnosti člana.

 

Član koji postupi suprotno stavku 1. ovoga članka, odgovoran je prema zakonu, drugim propisima i općim aktima Vrtića.

 

Članak 41.

Član odgojiteljskog vijeća ne smije koristiti i isticati podatke o svom položaju i članstvu na način kojim bi stekao neke povlastice.

 

 

IV. ZAPISNIK I AKTI SA SJEDNICE

 

Članak 42.

O radu sjednice odgojiteljskog vijeća vodi se zapisnik.

Zapisnik vodi član kojega na početku rada sjednice odredi odgojiteljsko vijeće.

 

Članak 43.

Zapisnik ima obilježje isprave kojom se potvrđuje rad i oblik rada odgojiteljskog vijeća.

Zapisnik sadrži:

 • redni broj, mjesto, vrijeme održavanja sjednice, broj i imena članova nazočnih odnosno nenazočnih na sjednici.
 • imena ostalih osoba nazočnih na sjednici
 • potvrdu da je na sjednici nazočan potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje
 • predloženi i usvojeni dnevni red
 • tijek rada na sjednici i predmete o kojima se je raspravljalo, te imena osoba koje su sudjelovale u raspravi i sažet prikaz njihova izlaganja
 • rezultate glasovanja o pojedinim prijedlozima odnosno točkama dnevnog reda
 • vrijeme zaključivanja ili prekida sjednice
 • oznaku priloga koji su sastavni dio zapisnika
 • potpis predsjedavatelja sjednice i zapisničara.

 

Članak 44.

Ako je u zapisniku bilo pogrješno zapisano, dopušteno je pogrješku precrtati, s tim da ostane vidljivo što je prvobitno bilo zapisano.

 

Ispravak će se učiniti između redova ili na kraju zapisnika. Ispravak će svojim potpisom ovjeriti predsjedavatelj sjednice i zapisničar.

 

Nije dopušteno zapisnik uništiti ili ga zamijeniti novim.

 

Članak 45.

Izvod iz zapisnika se prema potrebi dostavlja pojedincima radi izvršavanja donesenih odluka odnosno zaključaka.

 

Članak 46.

Svakom odgojitelju i stručnom suradniku koji ima pravni interes, mora se na njegov zahtjev omogućiti uvid u zapisnik sa sjednice.

 

Izvodi, prijepisi i preslike zapisnika mogu se davati ovlaštenim tijelima i osobama izvan Vrtića samo na njihov pisani zahtjev.

 

Članak 47.

Zapisnici se čuvaju u pismohrani Vrtića kao trajne isprave.

 

 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 48.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči Vrtića.

 

                                                          

 

 

 

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Mirela Klarić, prof.

Obavijesti

 

OBAVIJEST

 

Dana 27. rujna 2018. u vremenu od 6.00 do 17.00 sati održani su Izbori za člana upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ivankovo iz reda roditelja djece koja pohađaju vrtić.

Prema rezulatima Izbornog povjerenstva za izbor člana upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ivankovo za člana upravnog vijeća izabrana je

 

Jasmina Maršić.

 

predškola i igraonica 2017./2018.

Obavijest za roditelje djece – polaznike predškole u pedagoškoj godini 2017./2018.

 

 

Molimo sve roditelje iz Prkovaca, Retkovaca i Ivankova da dođu sa svojom djecom, koja su upisana u predškolu  u ponedjeljak, 2.10.2017. u 16 sati u vrtić. Održat će se  kratki informativni sastanak, gdje će roditelji dobiti sve obavijesti, a nakon toga će djeca nastaviti sa  svojim odgojiteljicama prvi radni dan do 19 sati.

 

 

 

 

Obavijest za roditelje djece  upisane u igraonicu u pedagoškoj 207.72018. godini

 

Igraonica za djecu počinje u utorak, 3.10.2017. u 16 sati. Kod prvog susreta, roditelji će dobiti sve obavijesti.

 

Popis primljene djece igraonicu:

 

 

 1. Andrić Ema
 2. Brandt Marta
 3. Brandt Martin
 4. Haluška Sara
 5. Jambrović Valentina
 6. Janjić Ema
 7. Jelić Dora
 8. Jelić Patrik
 9. Jelić Roberto
 10. Klobučar Florijan
 11. Klobučar Ivan
 12. Kolobarić Noa
 13. Kordić Karla
 14. Krtić Ema
 15. Krznarić Marija
 16. Mačinković Iva
 17. Miškulin Tena
 18. Pekić Marta
 19. Petričić Matej
 20. Prpić Irena
 21. Puškarić Matej
 22. Rajić Tea
 23. Rohaček Ana
 24. Rohaček Ema
 25. Soldo Marko
 26. Stričević Mihael
 27. Škarica Filip
 28. Škarica Matej
 29. Vukoja Nika
 30. Vukoja Tina
 31. Josip Šimić