Povratak na vrh
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dječji vrtić Ivankovo

Radno vrijeme

Ponedjeljak - subota
06:00 - 16:00

O

 

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ IVANKOVO

Upravno vijeće

Ivankovo, Vatrogasna 2

 

KLASA: 112-03/19-01/3

URBROJ: 2188/03-JT-1-19-2

Ivankovo, 17. svibnja 2019.

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ivankovo raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto ODGOJITELJ

 

ODGOJITELJna određeno, puno radno vrijeme, do 31. srpnja 2019.,

2 izvršitelja

UVJETI ZA RADNO MJESTO SU: članak 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13).

OPIS POSLOVA: odgojno-obrazovni rad s djecom predškolske dobi

RADNO ISKUSTVO: nije uvjet

Uz prijavu treba priložiti:

  • životopis
  • presliku dokaza o stručnoj spremi
  • elektronički zapis od HZMO
  • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
  • uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  • potvrda o državljanstvu.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (u ravnopravnom su položaju).

Pozivaju se osobe iz članka 102., stavak 1. – 3., Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103., stavak 1., Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/1.).

Poveznica za internetsku stranicu Ministarstva je:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdfIsprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije prijema kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Ivankovo, na adresu Dječji vrtić Ivankovo, 32281 Ivankovo, Vatrogasna 2.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Vrtića http://www.vrtic-ivankovo.hr/.

 

 

Upravno vijeće

predsjednica Mirela Klarić, prof.