Povratak na vrh
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dječji vrtić Ivankovo

Radno vrijeme

Ponedjeljak - subota
06:00 - 16:00

 

OPĆINA IVANKOVO

DJEČJI VRTIĆ IVANKOVO

Ravnateljica vrtića

 

KLASA: 601-05/19-03/1

URBROJ: 2188/03-JT-1-19-2

Ivankovo, 17. svibnja 2019.

 

 

 

Na temelju članka 36. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13), članka 31. Statuta i članaka 12. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga i Odluke o upisu djece u Vrtić u predškolsku 2019./2020. godinu, KLASA: 601-05/19-03/1, URBROJ: 2188/03-JT-1-19-1, od 17. svibnja 2019., ravnateljica vrtića objavljuje

 

 

OGLAS ZA UPIS DJECE

U DJEČJI VRTIĆ IVANKOVO U PEDAGOŠKOJ 2019./2020.

 

 

I. Zahtjevi za upis u Dječji vrtić Ivankovo, u nastavku Vrtić, primat će se u prostorijama Dječjeg vrtića Ivankovo, Ivankovo, Vatrogasna 2, od 20. svibnja do 15. lipnja 2019. radnim danom u vremenu od 9,00 do 16,00 sati.

 

Zahtjev za upis djece podnose roditelji/skrbnici za sljedeće programe:

 1. redoviti desetosatni program Vrtića za djecu iznad dvije godine života
 2. poludnevni petosatni program Vrtića za djecu iznad dvije godine života
 3. kraći program (četiri sata tjedno) – igraonica za djecu iznad 3 godine života
 4. obvezni program predškole – isključivo za djecu koja u rujnu 2020. polaze u osnovnu školu.

 

 

II. PRAVO I PREDNOST ZA UPIS

U skladu s člankom 20. Zakona o predškolskom odgoju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13) prednost pri upisu imaju:

 • djeca roditelja žrtve ili invalida Domovinskog rata
 • djeca iz obitelji s troje ili više djece
 • djeca zaposlenih roditelja
 • djeca s teškoćama u razvoju
 • djeca samohranih roditelja
 • djeca iz udomiteljskih obitelji
 • djeca u godini prije polaska u školu.

 

 

III. DOKUMENTACIJA ZA UPIS U REDOVITI DESETOSATNI PROGRAM I KRAĆI PROGRAM (IGRAONICE)

Roditelj/skrbnik je dužan prilikom podnošenja zahtjeva za upis priložiti dokaze o činjenicama važnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

 1. za svako dijete:
 2. rodni list
 3. liječnička potvrda o zdravstvenom stanju djeteta
 4. preslika imunizacije (cijepljenje)

 

 1. za dokaz prebivališta:
 2. potvrdu prebivališta MUP RH PU Vukovarsko-srijemska ili preslika osobnih iskaznica roditelja/skrbnika
 3. za dijete roditelja/skrbnika žrtve i invalida Domovinskog rata:
 4. preslika rješenja o statusu žrtve i invalida Domovinskog rata
 5. za dijete zaposlenih roditelja/skrbnika:
 6. potvrde poslodavca o zaposlenju roditelja
 7. za dijete samohranog roditelja/skrbnika:
 8. rodni list roditelja/skrbnika
 9. smrtni list preminulog roditelja/skrbnika
 10. potvrda o nestanku drugog roditelja/skrbnika ili preslika rješenja Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta (državna privremena alimentacija)
 11. za dijete iz obitelji s više djece:
 12. rodne listove za svu djece
 13. za dijete uzeto na skrb i uzdržavanje i dijete u udomiteljskoj obitelji:
 14. preslika rješenja ili potvrda Centra za socijalnu skrb
 15. za dijete korisnika doplatka za djecu:
 16. preslika rješenja o priznavanju prava na doplatak za dijete
 17. za dijete s teškoćama u razvoju:
 18. preslika nalaza i mišljenja Centra za socijalnu skrb za smještaj u vrtić
 19. izjava članova zajedničkog kućanstva.

 

 

IV. DOKUMENTACIJA ZA UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE

 • rodni list
 • liječnička potvrda o zdravstvenom stanju djeteta
 • preslika imunizacije (cijepljenje).

 

 

V. REZULTATI UPISA

Privremeni rezultati objavljuju se javno na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Dječjeg vrtića Ivankovo najkasnije do 15. srpnja 2019.

Na temelju Odluke Upravnog vijeća o upisu djece, ravnatelj će izdati rješenje o upisu djeteta.

Roditelj/skrbnik nezadovoljan privremenim rezultatima upisa može izjaviti žalbu Upravnom vijeću Vrtića u roku od 15 dana od dana objave. Istekom roka žalbe i donošenjem odluka po žalbi, utvrđuje se konačna lista o upisu koja će biti objavljena na oglasnoj ploči Vrtića.

Zahtjev koji roditelj/skrbnik ne podnesu u roku koji je naveden u javnoj objavi neće biti razmatran.

Podaci prikupljeni iz dokumenata za upis djece koristit će se samo u svrhu upisa djeteta u Vrtić.

 

 

 

Ravnateljica

Jasna Puljić, prof.